AS Computers s.r.o.

Skylink, Topfield, Triline, Asus, Toshiba...

Volejte zdarma 800 270 030

Reklamace a záruční podmínky

Reklamační řád, jako součást Obchodních podmínek AS Computers s.r.o., upravuje podmínky a postup pro uplatnění reklamace.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li kupujícím spotřebitel, dnem převzetí je převzetí zboží kupujícím od prodávajícího resp. od přepravce. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. V případě, že je kupujícím podnikatel, dnem převzetí zboží je prodání zboží prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího, je v záruční lhůtě a splňuje záruční podmínky výrobce zboží. K účelu prokázání koupě doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, pokladní příjem, příp. kupní smlouva a dodací list), bez předložení těchto nabývacích dokladů nelze uplatňovat zahájení reklamace.

Zboží, které kupující reklamuje, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Prodejce doporučuje zaslat zboží v originálním obalu případně jinak vyhovujícím přepravním obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho přijetím. Zboží může kupující reklamovat také přímo u autorizovaného servisního střediska konkrétní značky. Prodávající či autorizovaný servis má termín na vyřízení reklamace 30 dnů od převzetí výrobku, přičemž lhůta 30 dnů je nutná pro servis a nezapočítává se do ní doba přepravy od kupujícího a ke kupujícímu zpět.

Záruční lhůta je 2 roky, dle zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pokud není uvedeno jinak). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží na základě reklamace začíná běžet nová záruční doba.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Stejně tak prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží. V přepravním listě zásilky je nutné uvést poznámku: Přebíráme s výhradou a specifikovat výhradu. Výhradou se myslí např. poškozený obal, neúplná zásilka, otevřené, promočené, pomačkané, potrhané kartony (obaly) apod. V případě, že kupující převezme zásilku od přepravce bez výhrad, vystavuje se riziku, že mu poškození vlivem přepravy nebude uznáno.

O vadě, kterou kupující zjistí až při otevření a rozbalení zboží – myslí se tím vada výrobní, která brání řádnému užívání zakoupeného zboží, je nutné ihned vyrozumět prodávajícího a to nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží a to písemnou formou (e-mail, fax) nebo telefonicky. Prodávající Vás bude informovat o dalším postupu řešení Vaší reklamace.

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, vyhrazuje si prodávající právo zboží vyměnit za zboží bezvadné a na vlastní náklady doručit zboží kupujícímu. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, tedy vadu na určitém díle nebo součásti, vyhrazuje si prodávající právo vyměnit vadný díl nebo součást a doručit na své náklady kupujícímu. Výměna bude provedena nejpozději do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat. V případě, že prodávající nebude schopen z nějakých důvodů nahradit kupujícímu vadný díl nebo součást nejpozději do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace, je prodávající povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu a kupující je povinen vrátit prodávajícímu reklamované zboží.

Prodávající podniká veškeré kroky k nejrychlejšímu možnému termínu vyřízení reklamace vzhledem ke spokojenosti kupujícího.

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu reklamace@ascomputers.cz. Pro další informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 313 128 060.