AS Computers s.r.o.

Skylink, Topfield, Triline, Asus, Toshiba...

Volejte zdarma 800 270 030

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky (dále jen OP) společnosti AS Computers s.r.o. upravují vztahy (dále jen smluvní vztahy) mezi smluvními stranami, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Na straně prodávajícího vystupuje AS Computers s.r.o. (dále jen prodávající) a na straně kupujícího vystupuje spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující spotřebitel je fyzickou osobou, která jako strana kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí OP. Pokud OP výslovně neupravují právní vztahy mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím, řídí se dle příslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy a příslušných ustanovení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a souvisejícími předpisy.

Kupující podnikatel je osobou, která vstupuje do smluvního vztahu za účelem svého podnikání. Právní vztahy výslovně neupravené OP nebo smlouvou se řídí dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Kupní smlouva se uzavírá přijetím návrhu na uzavření smlouvy. Je-li kupujícím spotřebitel, je tímto návrhem nabídka zboží zveřejněna prodávajícím na internetových stránkách. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícím spotřebitelem prodávajícímu a následným přijetím objednávky, kterou potvrdí prodávající prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Od momentu vzniku kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Je-li kupujícím podnikatel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslání objednávky kupujícím podnikatelem. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům – kupujícím dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

2. Objednání zboží

Zboží je možné objednávat prostřednictvím elektronické objednávky, u které je podmínkou platnosti vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Dalšími možnými způsoby objednání zboží je telefonicky, emailem nebo osobně v provozovně prodávajícího. Všechny zmíněné způsoby objednávky jsou závazné. Pro úspěšné splnění objednávky prodávajícím je kupující povinen sdělit všechny potřebné údaje o své objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V případě, že kupující změní svoji objednávku, která již byla potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany až po potvrzení prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít i v jiném jazyce srozumitelném pro obě strany, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

3. Ceny zboží, platební podmínky

Cena uvedená na webových stránkách e-katalogu prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy platí jako kupní cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cenu za zboží je možné uhradit bezhotovostním převodem, dobírkou nebo osobně v provozovně prodávajícího při převzetí zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, že prodejce nabízí akční zboží, platí akční ceny po dobu časově určenou nebo do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží.

Jestli si zákazník objedná speciální zboží nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud si zákazník objednané zboží neodebere, prodejce vrátí zálohu poníženou o storno poplatek ve výši 25% a náklady na dopravu spojené s vrácením zboží. V případě, že není kupní cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, stanoví si ji později strany dohodou. V tomto případě vzniká kupujícímu spotřebiteli povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny sdělit prodávajícím, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. Pokud kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

4. Odběr zboží

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Tímto místem je zpravidla provozovna prodejce v případě osobního odběru nebo zasílací adresa v případě zaslání zboží.

Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej dopravit kupujícímu do 3 pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, prodávající oznámí předpokládaný termín dodání nebo nezávazně nabídne odběrateli jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující výslovně nepřijme nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Zboží je kupujícímu dopravováno do třech pracovních dnů dle ceníku dopravy. Na území Hlavního města Prahy u zboží v hodnotě nad 5 000 Kč zajistí prodávající dopravu zdarma.

Kupující žádáme, aby si při převzetí zásilky od přepravce překontrolovali její obsah a to včetně příslušenství. Zjistíte-li při kontrole na výrobku vady (mechanické poškození), nekompletnost příslušenství nebo chybějící doklady, žádáme Vás, abyste nás obratem a bez zbytečného odkladu informovali.

Funkčnost přístrojů je v případě spotřební elektroniky možné vyzkoušet až po zahřátí přístrojů na pokojovou teplotu (v opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje).

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující spotřebitel

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez sankce do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující doručí prodávajícímu odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Peníze budou vráceny kupujícímu po překontrolování funkčnosti vráceného zboží na jeho bankovní účet nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího do 10ti dnů.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího – AS Computers s.r.o., U první baterie 41/703, 162 00 Praha 6 – Břevnov musí:

 • být v původním nepoškozeném obalu
 • být ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, kompletní, nepoužité, nepoškozené, schopné dalšího prodeje (včetně příslušenství, atd.)
 • obsahovat záruční listy a návody, které byli součástí zboží a kopií dokladu o koupi a zaplacení zboží
 • musí obsahovat dárky poskytnuté se zbožím.

Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnosti, kdy nelze odstoupit od smlouvy:

 1. Jde-li o dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, či na zboží objednané speciálně na výslovné přání kupujícího a které nebylo v době objednávky skladem.
 2. Zboží, které bylo použitím částečně spotřebováno nebo jej nelze vrátit do původního stavu před koupí.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od smluv

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, odstoupením od kupní smlouvy se stává darovací smlouva neúčinnou a zákazník je proto povinen vrátit kromě zboží také s ním poskytnuté dárky.

Kupující spotřebitel může vzít zpět své odstoupení od smlouvy.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet nebo vrátíme v hotovosti, nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení vámi vráceného zboží včetně všech potřebných listin.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy. Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

5.2 Kupující podnikatel

Právo kupujícího podnikatele na odstoupení od smlouvy se řídí dle § 436 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Jestli se nejedná o ustanovení § 345 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., považuje se prodlení prodávajícího s dodáním zboží za nepodstatné porušení smlouvy. Kupujícímu podnikateli vzniká právo na odstoupení od smlouvy v případě, že mu prodávající nedodá zboží ani v novém termínu, na kterém se obě smluvní strany dohodly. Kupující podnikatel musí odstoupení doručit prodávajícímu v písemné formě. V případě, že prodávající, jenž byl v prodlení, dodatečně zboží odešle na místo plnění a obeznámí o tom kupujícího, kupujícímu právo na odstoupení v důsledku prodlení nevzniká.

Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

5.3 Prodávající

V případě nedostupnosti zboží, zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), nebo výrazné změny nákupní ceny zboží vzniká prodávajícímu právo na odstoupení od smlouvy. Zjevná chyba v ceně zboží je například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, v případě, že nastane výše zmíněná situace. Jestli kupující již zaplatil část ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

V případě, že kupující opakovaně neposkytne součinnost při doručování zboží, vzniká prodávajícímu oprávnění odstoupit od smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody na straně prodávajícího.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Firma AS Computers s.r.o. se zavazuje k tomu, že veškeré osobní údaje získané od zákazníků užije výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, neposkytne je třetím osobám ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s firmou AS Computers s.r.o., bez souhlasu vlastníků těchto dat. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.